Build your box

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Hộp thứ 1

Kích thước hộp/Giỏ quà

Giỏ quà Nhỏ

Hộp quà

Tối đa 18 sản phẩm, mỗi hộp 6 sản phẩm

Giỏ quà Lớn

Giỏ quà size TRUNG

Tối đa 8 sản phẩm, mỗi tầng 4 sản phẩm

Giỏ quà size LỚN

Tối đa 12 sản phẩm, mỗi tầng 4 sản phẩm

Chi tiết hộp quà

Hộp thứ 1

Hộp thứ 2

    Hộp thứ 3